Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa, obowiązujace regulaminy

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.  prowadzi następujące ewidencje i rejestry:

Ewidencje:

 

 1. Listy pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia medycznego – sekretariaty poszczególnych oddziałów szpitalnych oraz rejestracja przychodni
 2. Księga główna przyjęć i wypisów szpitala - Statystyka Medyczna,
 3. Księga chorych oddziału - oddziały szpitalne,
 4. Księga oczekujących na przyjęcie do oddziału - oddziały szpitalne,
 5. Księga raportów lekarskich - oddziały szpitalne,
 6. Księga raportów pielęgniarskich - oddziały szpitalne, Blok Operacyjny
 7. Księga zabiegów - przychodnia oraz oddziały szpitalne,
 8. Księga bloku operacyjnego - Blok Operacyjny,
 9. Księga transfuzji- Odział Chirurgii Ortopedycznej,
 10. Księga trwałej dokumentacji grupy krwi – Oddziałowa Chirurgii Ortopedycznej
 11. Księga przychodów i rozchodów preparatów krwiopochodnych – Oddziałowa Chirurgii Ortopedycznej
 12. Księga kontroli rozchodu środków odurzających i substancji psychotropowych - Apteka,
 13. Receptariusz szpitalny - Apteka,
 14. Księga przeglądów okresowych wymaganych przepisami prawa budowlanego - Dział Administracji,
 15. Ewidencja pacjentów ambulatoryjnych i hospitalizowanych (prowadzona za pomocą komputerowego sytemu Infomedica)
 16. Ewidencja zasobu archiwum medycznego - Archiwum.

  

Rejestry:

 1. Rejestr zarządzeń Prezesa Zarządu– Sekretariat OCR
 2. Rejestr uchwał Rady Nadzorczej - Administracja
 3. Rejestr skarg i wniosków – Sekretariat OCR
 4. Rejestr umów:
  1. na udzielanie świadczeń medycznych - Inspektor do spraw Organizacji i Kontroli
  2. zamówień publicznych- j.w.
  3. wydzierżawianego lub wynajmowanego majątku trwałego  robót budowlanych – remontowych- j.w.
  4. robót budowlanych - inwestycyjnych – j.w.
 5. Rejestr ewidencji wykonanych dokumentów zastrzeżonych oraz poufnych – Administracja
 6. Rejestr korespondencji dokumentów zastrzeżonych oraz poufnych – Administracja
 7. Rejestr sprzedaży i zakupów podatku VAT – Księgowość
 8. Rejestr wypadków przy pracy – Inspektor BHP,
 9. Rejestr chorób zawodowych – Inspektor BHP,
 10. Rejestr czynników rakotwórczych – Inspektor BHP
 11. Rejestr pomiarów warunków środowiska pracy – Inspektor BHP
 12. Rejestr indywidualnych dawek promieniowania- Inspektor BHP

13.  Rejestr zakażeń szpitalnych - Pielęgniarka Epidemiologiczna.

 W oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z późn. zm.) w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie są prowadzone poszczególne archiwa:

- dokumentacji medycznej,

- dokumentacji zakładowej.

 Dostęp do poszczególnych rejestrów odbywa się na zasadach określonych w:
- ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn zm.;

- ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późń. zm.);

-rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 21grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: OCR
 za treść odpowiada: Monika Czechowska
Data wytworzenia: 2014-01-21