Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnienie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej

 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

1.    ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,

2.    wywieszenia informacji w siedzibie OCR w Korfantowie Sp. z o.o., w miejscu ogólnie   dostępnym,

3.    na wniosek osoby żądającej ( dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej ).

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę zakładu. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy podmioty te rezygnują z przysługującego im prawa.

 Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udostępniona w tym terminie OCR w Korfantowie Sp. z o.o. powiadamia o powodach opóźnienia i wskazuje termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

 Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje OCR w Korfantowie Sp. z o.o. nie umożliwiają udostępnienia jej w taki sposób i w takiej formie. Wówczas powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zakańcza się.

 Jeśli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek żądającego  OCR w Korfantowie Sp. z o. o. poniesienie dodatkowe koszty, może on pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji następuje wówczas po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji albo wycofa wniosek.

 Odmowa udostępniania informacji oraz zakończenie postępowania o udostępnienie informacji w sprawach związanych z kierowaniem zakładem następują w drodze decyzji Prezesa Zarządu OCR w Korfantowie Sp. z o.o.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - PDFwniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (131,27KB)

 Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie. Można go przesłać:

- pocztą elektroniczną na adres Szpitala: ocr@ocr.pl
- faksem na numer 77 43 44 004
- pocztą na adres:

     Opolskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
     ul. Wyzwolenia 1, 48-317 Korfantów

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: OCR
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Natalia Budynek
Data wytworzenia: 2014-01-09