Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw w OCR w Korfantowie

 

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw w OCR w Korfantowie Sp. z o.o.

Wszystkie korespondencje, podania oraz pisma wysłane na adres OCR w Korfantowie Sp. z o.o. wpływają do Sekretariatu, gdzie są kierowane przez Prezesa Zarządu do odpowiednich osób oraz komórek organizacyjnych..

Sprawy wpływające do OCR w Korfantowie Sp. z o.o. załatwiane są w oparciu o zarządzenie Prezesa Zarządu regulujące zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz obieg dokumentów w zakładzie. Korespondencję skierowaną do Spółki przyjmuje sekretariat Prezesa Zarządu, rejestruje ją w rejestrze kancelaryjnym i przedkłada do wglądu Prezesowi lub upoważnionej przez niego osobie. Następnie zgodnie z dekretacją sekretariat przekazuje za pokwitowaniem w dzienniku korespondencyjnym pisma do załatwienia kierownikom właściwych komórek organizacyjnych lub pracownikom samodzielnych stanowisk. Odpowiedzialność za terminowe i należyte załatwianie spraw ponoszą kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy w ramach powierzonych im zakresów obowiązków.


Informacji o sposobie załatwienia sprawy udzielają: sekretariat, pracownicy samodzielnych stanowisk oraz kierownicy komórek organizacyjnych Spółki.

Komórki organizacyjne, które dokonują rejestracji oraz udzielają wszelkich informacji.

 

 

Komórka organizacyjna

 

Informacje

Izba przyjęć

tel. 77 43 44 038

 przyjęcia do szpitala: dni robocze 800-1200

Rejestracja przychodni

tel. 77 43 44 070

rejestracja telefonicznie lub osobiście:

poniedziałek, czwartki 700-1800

 wtorek i piątek 700-1430

Ruch chorych i statystyka medyczna

tel. 77 43 44 037 lub 77 43 43 785

 

udzielenie wszelkich informacji telefonicznie lub osobiście w dni robocze 730-1500

Administracja OCR w Korfantowie Sp. z o.o.

dni robocze 700-1500

Sekretariat OCR w Korfantowie Sp. z o.o.

tel. 77 43 44 005 lub 77 43 43 768

dni robocze 700-1500

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych szpitalnych i innych niż szpitalne

1.   Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.

2.    W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia przyjęcie pacjentów do szpitala odbywa się na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego złożonego w Centrum drogą pocztową lub osobiście, wraz z aktualną dokumentacją medyczną (lub kopią)  potwierdzającą rozpoznanie.

3.    Skierowanie, o którym mowa w pkt. 2 jest rejestrowane w Dziale Ruchu Chorych i Statystyki Medycznej.

4.    Skierowanie pacjenta rozpatrywane jest przez Komisję ds. Przyjęć, która po ocenie stanu zdrowia pacjenta dokonuje kwalifikacji na podstawie dokumentacji medycznej oraz decyduje o zakwalifikowaniu do leczenia w Centrum i ustala termin. Pacjenci zgłaszani bezpośrednio z oddziałów szpitalnych przyjmowani są niezwłocznie.

5.    Zasady funkcjonowania komisji oraz tworzenia i realizacji kolejki osób oczekujących określone są  Zarządzeniem Dyrektora Naczelnego,

6.    O decyzji Komisji pacjent powiadamiany jest pisemnie lub telefonicznie.

7.    Pacjent przyjmowany jest do szpitala w Izbie Przyjęć z Rejestracją Chorych, gdzie weryfikuje się jego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ oraz zakłada się historię choroby pacjenta i nadaje numer w Księdze Głównej Przyjęć i Wypisów.

8.    Przy przyjęciu pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci (lub o nie upoważnieniu nikogo), a także o zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

9.    Zgoda na udzielenie świadczenia zabiegowego musi być złożona przez pacjenta każdorazowo, przed rozpoczęciem zabiegu.

10.  Badanie pacjenta w celu potwierdzenia rozpoznania i ustalenia postępowania leczniczego następuje  w dniu przyjęcia chorego do oddziału lub najpóźniej w następnym dniu roboczym po przyjęciu.

11.  Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od lekarza przystępniej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

12.  Po uzyskaniu informacji, o których mowa w pkt. 11 pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie.

13.  Lekarz może udzielić powyższych informacji innym osobom wyłącznie za zgodą pacjenta.

14.  Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji , o której mowa w pkt. 11.

15.  Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat ma prawo do uzyskania od lekarza informacji, o których mowa w pkt. 11 w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego i terapeutycznego.

16.  Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od pielęgniarki przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.

17.  Pacjent zgłaszający się do zabiegu operacyjnego w oddziale chirurgii ortopedycznej, na wniosek lekarza kierującego może być konsultowany przez lekarza anestezjologa, który stwierdza brak przeciwwskazań do zabiegu.

18.  W przypadku, gdy pacjent nie kwalifikuje się do zabiegu ze względów zdrowotnych, lekarz anestezjolog zaleca wykonanie dodatkowych badań lub konsultacji. Wyniki wykonanych badań lub konsultacji są podstawą decyzji o zakwalifikowaniu pacjenta do zabiegu i wyznaczenia terminu.

19.  Zgoda na zabieg operacyjny musi być złożona przez pacjenta każdorazowo, przed rozpoczęciem zabiegu.

20.  Przebieg zabiegu operacyjnego opisywany jest księdze bloku operacyjnego.

21.  Po zabiegu operacyjnym pacjent przebywa na sali wybudzeń, gdzie pod ścisłym nadzorem przebywa do dnia następnego.

22.  Dalszy proces leczenia odbywa się w Oddziale Chirurgii Ortopedycznej, gdzie pacjent poddawany jest zabiegom leczniczym, pielęgnacyjnym i usprawniającym.

23.  Wypisanie ze szpitala następuje na zasadach określonych w art. 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.11.112.654).

24.  Za realizację przyjęć pacjentów zgodnie z umowami odpowiada ordynator oddziału.

25.  Po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, ordynator oddziału lub osoba przez niego upoważniona, potwierdza zgodność danych dotyczących wypisanych pacjentów z oddziału w danym miesiącu z danymi dotyczącymi ilości zakontraktowanych jednostek uzyskanymi  z Działu Ruchu Chorych i Statystyki Medycznej.

    

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego

 

1.   Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.

2.   W ramach kontraktu z Narodowym Funduszu Zdrowia przyjęcie pacjentów do leczenia ambulatoryjnego odbywa się na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego złożonego w Centrum w rejestracji przychodni.

3.   W Rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać:

a)    skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – w przypadku gdy świadczenie ma być udzielone w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

b)   dowód ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia – w każdym przypadku świadczenia, którego skutkiem jest porada w ramach umowy z NFZ i/lub wystawienie recepty/zlecenia na refundowane leki lub środki pomocnicze/zaopatrzenie protetyczne.

4.  W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci zgłaszający się w stanie wymagającym natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego.

5.   Jeżeli przyjęcie nie może nastąpić niezwłocznie, pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących.

6.  Pacjent zgłaszający się w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, w przypadku gdy zostaje wpisany na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia, ma prawo wglądu do ewidencji osób oczekujących, zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług medycznych z NFZ.

7.    Po zarejestrowaniu się do lekarza, pacjent zgłasza się do przyjęcia we wskazanym gabinecie lekarskim w umówionym dniu i o określonej godzinie.

8.  W trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.

9.  Zgoda na udzielenie świadczenia zabiegowego musi być złożona przez pacjenta każdorazowo, przed rozpoczęciem zabiegu.

10.  Za realizację przyjęć pacjentów zgodnie z umowami odpowiada Kierownik Przychodni Przyszpitalnej.

11.  Po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, Kierownik Przychodni Przyszpitalnej lub osoba przez niego upoważniona, potwierdza zgodność danych dotyczących przyjętych pacjentów w danym miesiącu z danymi dotyczącymi ilości zakontraktowanych jednostek uzyskanymi  ze Statystyki Szpitala.

 

SKARGI I WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI OCR w Korfantowie PRZYJMUJĄ

 

Prezes Zarządu Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie,
ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów

tel. 77-43-44-005
fax. 77-43-44-004

Narodowy Fundusz Zdrowia Opolski Oddział Wojewódzki,
ul. Głogowska 37, 45-315 Opole

tel. 77-40-20-182
fax: 77-40-20-101

Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

tel.  22-53-28-250
fax:  22-53-28-230

 


 

 

 

 


 

Podmiot udostępniający: OCR
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Natalia Budynek
Data wytworzenia: 2014-01-21
Metryczka
 • wytworzono:
  21-01-2014
  przez: Przemysław Gudzikowski
 • opublikowano:
  21-01-2014 11:54
  przez: Przemysław Gudzikowski
 • zmodyfikowano:
  12-04-2017 14:49
  przez: Przemysław Gudzikowski
 • podmiot udostępniający:
  Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
  odwiedzin: 11670
Dane jednostki:

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
48-317 Korfantów
ul. Wyzwolenia 11
NIP: 753-15-67-625 REGON: 000654530

Dane kontaktowe:

tel.: 77 43 44 000
fax: 77 43 44 004
e-mail: ocr@ocr.pl
strona www: www.ocr.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×